Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

 Αρχικοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.
 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των αρχικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ), Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο), Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018 (ΑΔΑ:ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6), Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018 (ΑΔΑ:6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.
Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της μίας (1) εβδομάδας από την ανάρτηση του εκάστοτε «Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίωνν», αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζετε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα
Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 5ης ΥΠΕ) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας .....».

 

 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ταξινόμηση κατά συνημμέναΧρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER για να ανοίξετε το μενού (νέο παράθυρο).
Φορείς
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας5/4/20215/4/2021
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας24/3/202128/3/2021
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΓενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου11/1/202118/11/2021
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ Α ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΓενικό Νοσοκομείο Βόλου28/8/20204/9/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου9/6/202016/6/2020
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου18/5/202025/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΙΤΕΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/5/202014/5/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΛΑΜΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Α ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΙΤΕΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΘΗΒΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Α ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/2/202019/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια5/2/202012/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΛΑΜΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια5/2/202012/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια5/2/202012/2/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΒΟΛΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/202014/1/2020
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΙΤΕΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΦΥ Κ.Υ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια12/12/201919/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΛΑΡΙΣΑΣ(2)5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΘΗΒΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια25/11/20192/12/2019
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝΓενικό Νοσοκομείο Θήβας24/9/20191/10/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας18/9/201925/9/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια13/9/201920/9/2019
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια; Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας10/9/201917/9/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας9/8/201916/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣΓενικό Νοσοκομείο Άμφισσας6/8/201913/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣΓενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας6/8/201913/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝΓενικό Νοσοκομείο Θήβας6/8/201913/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια1/8/20198/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ5η Υγειονομική Περιφέρεια1/8/20198/8/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ5η Υγειονομική Περιφέρεια30/7/20196/8/2019
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Τρικάλων11/6/201918/6/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ορθοπαιδικής για το ΓΝ Βόλου "Αχιλλοπούλειο"Γενικό Νοσοκομείο Βόλου27/3/20193/4/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ορθοπαιδικής Π.Γ.Ν.Λάρισας -Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας26/3/20192/4/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς4/3/201911/3/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας18/2/201925/2/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής Γ.Ν.ΤρικάλωνΓενικό Νοσοκομείο Τρικάλων17/2/201924/2/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής Γ.Ν.ΛαμίαςΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας17/2/201924/2/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής Γ.Ν. Χαλκίδας- Γ.Ν. Κ.Υ.Καρύστου-Γ.Ν.Κ.Υ.ΚύμηςΓενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας17/2/201924/2/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής Π.Γ.Ν.Λάρισας -Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΛάρισαςΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας; Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας17/2/201924/2/2019
ΣυνημμένοΠίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής Γ.Ν.ΚαρπενησίουΓενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου17/2/201924/2/2019
ΣυνημμένοΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΩΡΛΓενικό Νοσοκομείο Καρύστου29/1/20195/1/2019
ΣυνημμένοΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας25/1/20191/2/2019
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΠΓΝΛΑΡΙΣΑΣΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας10/1/201917/1/2019
ΣυνημμένοΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛΓενικό Νοσοκομείο Τρικάλων9/1/201916/1/2019
ΣυνημμένοΕΠΙΜ.Β΄ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Π.Γ.Ν.Λάρισας5η Υγειονομική Περιφέρεια7/1/201914/1/2019
ΣυνημμένοΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Βόλου29/11/20186/12/2018
ΣυνημμένοΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΓενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου27/11/20184/12/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας22/11/201829/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠ.B΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας22/11/201829/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜ.Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΓενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ.Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘΗΒΩΝΓενικό Νοσοκομείο Θήβας14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ.Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λάρισας14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ.Α΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΛΑΡΙΣΑΣΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ.Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΛΑΜΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Λαμίας14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ.Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΒΟΛΟΥΓενικό Νοσοκομείο Βόλου14/11/201821/11/2018
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΓενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου6/11/201813/11/2018
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας6/11/201813/11/2018
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝΓενικό Νοσοκομείο Θήβας6/11/201813/11/2018
ΣυνημμένοΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Γενικό Νοσοκομείο Θήβας6/11/201813/11/2018
1 - 100 Επόμενο
 
 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 ‭(Κρυφό)‬ Web part security