Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

 Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνονται οι αναρτήσεις:

Βάσει του Ν.4498/2017: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα Και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

και

Βάσει του Ν.4647/2019: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Ανα-μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά  Ειδικότητα Και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας:

Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (6η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 ( ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 54849/21.09.2020 ( ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

Επισήμανση: Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση (δείτε το αρχείο)

(1) Ν.4498/2017: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(2) Ν.4647/2019: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 ‭(Κρυφό)‬ Web part security