Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1064/2021 EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1064/2021  EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από  

Φορέας

 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

 

Δημοσίευση

31/8/2021 

Διενέργεια

14/9/2021 

Προϋπολογισμός

20.004,25 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ1064/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (31/8/2021 5:18 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1064/2021 EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος βάση τιμής ,ήτοι η χαμηλότερη τιμή .
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ 1064ME ADAM ADA.pdf    
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ1064 2021 ME AΔΑ.pdf    
ΤΕΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 31/8/2021 5:18 μμ  από τον General Hospital of Livadia