Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τους κωδικούς θέσεων 552,557,852,853,854,855,856,857,858

Τίτλος

Ανάρτηση  προσωρινών πινάκων προσληπτέων - απορριπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τους κωδικούς θέσεων 552,557,852,853,854,855,856,857,858 

Σώμα

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι  προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων σε συνέχεια της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής (σε έλλειψη ΠΕ Νοσηλευτικής) για τους κωδικούς 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 και κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος  ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τους κωδικούς 552, 557.
Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής  τους στο  διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της
ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική  αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης ( http://www.moh.gov.gr/ ).
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 5ης  Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει. Η  επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα  03/12/2018 στο Κατάστημα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας .
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα   03/12/2018 και  στην ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ.

Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΜΥ 

Δημοσιεύθηκε

3/12/2018 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ.zip    
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.zip    
Δημιουργήθηκε στις 4/12/2018 3:14 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou 
Τελευταία τροποποίηση στις 4/12/2018 3:14 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou