Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΥ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 452,453,454,455,554,555,558,752,753,754,755,756

Τίτλος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΥ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 452,453,454,455,554,555,558,752,753,754,755,756 

Σώμα

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), και σε συνέχεια του  με αριθμ. πρωτ. 57372/03-10-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων για τις ΤΟΜΥ των Δήμων Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Τρικκαίων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων  και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και τη μη υποβολής κάποιας ένστασης, καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων.
Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι Δεύτεροι οριστικοί πίνακες προσληπτέων,   για την αποφυγή κενών θέσεων (σε έλλειψη κάλυψης των θέσεων από τους πρώτους οριστικούς πίνακες). Οι προσληπτέοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης  καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ’ της προκήρυξης.
Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 24-10-2018 στο κατάστημα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 24-10-2018 στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ.

Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΜΥ 

Δημοσιεύθηκε

24/10/2018 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
Β ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.zip    
Δημιουργήθηκε στις 24/10/2018 1:07 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou 
Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2018 1:07 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou