Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: Ανάρτηση οριστικού πίνακα προσληπτέων για την ΤΟ.Μ.Υ. του Δ. Θηβαίων ΤΕ Νοσηλευτική (859)

Τίτλος

Ανάρτηση οριστικού πίνακα προσληπτέων για την ΤΟ.Μ.Υ. του Δ. Θηβαίων ΤΕ Νοσηλευτική (859) 

Σώμα

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), και σε συνέχεια του  με αρ.13262/23-03-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων του κωδικού 859 ΤΕ Νοσηλευτικής και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και τη μη υποβολής κάποιας ένστασης, καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας προσληπτέων.
Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύτηκε ο οριστικός πίνακας, με κωδικό θέσης 859  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 459) για την ΤΟΜΥ του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
 Οι προσληπτέοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης  καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ’ της προκήρυξης.
Ο οριστικός πίνακας προσληπτέων αναρτήθηκε σήμερα 11-04-2018 στο κατάστημα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Επίσης καταχωρήθηκε σήμερα 11-04-2018 στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ.
                                                      

Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΜΥ 

Δημοσιεύθηκε

11/4/2018 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
859 - 5η Υ.ΠΕ. - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ _ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.xlsx    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_11-04-18.docx    
Δημιουργήθηκε στις 11/4/2018 1:45 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou 
Τελευταία τροποποίηση στις 11/4/2018 1:45 μμ  από τον Vassiliki Papadopoulou