Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. για θέση ΤΕ Νοσηλευτικής κωδικός 860 Δήμος Δελφών και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών κωδικός 553 Δήμος Καρδίτσας

Τίτλος

Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. για θέση ΤΕ Νοσηλευτικής κωδικός 860 Δήμος Δελφών και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών κωδικός 553 Δήμος Καρδίτσας 

Σώμα

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), και σε συνέχεια του  με αρ.4406/12-02-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικό 860 ΤΕ Νοσηλευτικής και 553 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και τη μη υποβολής κάποιας ένστασης, καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων.
Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες, για την αποφυγή κενών θέσεων, α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την ΤΟΜΥ του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (κωδικός 553) και β) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για την ΤΟΜΥ του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Οι προσληπτέοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης  καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ’ της προκήρυξης.
Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 01-03-2018 στο κατάστημα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 01-03-2018 στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ.

Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΜΥ 

Δημοσιεύθηκε

1/3/2018 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
553 5η ΥΠΕ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.xlsx    
860 5η ΥΠΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ-ΔΕΛΦΩΝ.xlsx    
Δημιουργήθηκε στις 1/3/2018 2:06 μμ  από τον Administrator 
Τελευταία τροποποίηση στις 1/3/2018 2:23 μμ  από τον Administrator