Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπέων για τις ΤΟ.ΜΥ της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Τίτλος

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπέων για τις ΤΟ.ΜΥ της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

Σώμα

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια των αριθμ.πρωτ.33432/25.10.2017 ανακοινώσεων της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Τρικκαίων, Χαλκιδέων, Λαμιέων Λεβαδέων, Θηβαίων, Δελφών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.
 
Κατόπιν αυτών καταρτίσθηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Βόλου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Τρικκαίων, Χαλκιδέων, Λαμιέων Λεβαδέων, Θηβαίων, Δελφών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.
 
Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 8.12.2017 στο κατάστημα της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.
 
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 8.12.2017 στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
 

Κατηγορία

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΜΥ 

Δημοσιεύθηκε

8/12/2017 

Ημερομηνία λήξης

31/12/2017 
Συνημμένα
Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ.zip    
Δημιουργήθηκε στις 12/2/2018 2:18 μμ  από τον Administrator 
Τελευταία τροποποίηση στις 12/2/2018 2:18 μμ  από τον Administrator