Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: Αντιδραστήρια Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Αντιδραστήρια Αιματολογίας-Αιμοδοσίας 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΔΙΕΘΝΗΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

3/8/2021 

Διενέργεια

17/9/2021 

Προϋπολογισμός

622.502,28 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

23/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (27/6/2022 2:23 μμ): Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.316/21ης/20-5-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (24/5/2022 2:32 μμ): Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.316/21ης/20-05-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚ ΚΑΤΑΚ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (7/12/2021 9:32 πμ): Η υπ΄αριθμ.πρωτ.29951/3-12-2021 Απόφαση Διοικητή σχετικά με ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (2/9/2021 10:21 πμ): Παροχή διευκρινήσεων για το είδος α/α 16-ΣΤ14
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (3/8/2021 9:49 πμ): Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 642/27/21-7-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΤ2646907Φ-Ξ9Ψ), προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (ΚΑΕ 1359, CPV: 33696200-7) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 622.502,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης ως εξής: Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 265.434,2 € χωρίς ΦΠΑ (311.251,14 € με ΦΠΑ) Β. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2ο έτος (Δικαίωμα Προαίρεσης): 265.434,2 € χωρίς ΦΠΑ (311.251,14 € με ΦΠΑ). Γ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Δικαιώματος Προαίρεσης για ένα, επιπλέον έτος, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης 530.868,4 € χωρίς ΦΠΑ (622.502,28 € με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135413) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 10:00 π.μ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για να δημοσιευθεί στα φύλλα που κυκλοφορούν την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.
Συνημμένα
15. Υπευθ Δήλ δικαιολογητικών συμμετοχής.doc    
18. Διακήρυξη ΑΔΑΜ.pdf    
19. πρότυπο πίνακα συμμόρφωσης.doc    
32 Απάντηση σε ερώτημα_signed.pdf    
espd-request-v2.xml    
espd-request-v2_signed.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ 316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ ΑΠΟΣΦΡ ΟΙΚΟΝ_signed-1.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 316 ΔΙΚ ΚΑΤΑΚ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 6.0 
Δημιουργήθηκε στις 3/8/2021 9:49 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 27/6/2022 2:23 μμ  από τον General Hospital of Trikala