Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 15/2021

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 15/2021 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΔΙΕΘΝΗΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

28/5/2021 

Διενέργεια

8/7/2021 

Προϋπολογισμός

900.307,86 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

15/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (10/9/2021 1:24 μμ): Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.772/36ης/7-9-21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (14/6/2021 9:59 πμ): ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.13613/14-06-2021 ΣΧΕΤΙΚΌ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.15.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (28/5/2021 9:17 πμ): Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΥΛΙΚΑ, ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ)» CPV: 33111730-7 & 33182210-4, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 900.307,86€ με το ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) Ειδικότερα: Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 450.153,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ για ένα έτος μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.153,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 14:30:00μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 10:00π.μ.
Συνημμένα
espd_signed.pdf    
espd-132360.xml    
ΑΔΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.15.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf    
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝ ΚΛΗ.pdf    
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚ. ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ ΑΠΟΣΦΡ ΟΙΚΟΝ_signed.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 772 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 811.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 901 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤ ΟΙΚΟΝ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 966 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.pdf    
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 4.0 
Δημιουργήθηκε στις 10/9/2021 1:24 μμ  από τον General Hospital of Trikala