Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: Ιατρικά Αναλώσιμα: Ειδικά υλικά Αναισθησιολογικού-Χειρουργείου

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Ιατρικά Αναλώσιμα: Ειδικά υλικά Αναισθησιολογικού-Χειρουργείου 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΔΙΕΘΝΗΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

18/5/2021 

Διενέργεια

28/6/2021 

Προϋπολογισμός

499.957,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

11/2021 

Έτος

 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (23/11/2021 11:14 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 964/46/17-11-2021 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (25/10/2021 1:04 μμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 25549/25-10-2021 ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00ΠΜ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (22/9/2021 7:31 πμ): Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (18/5/2021 9:57 πμ): διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (ΚΑΕ 1311, CPV: 33140000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 499.957,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης ως εξής: Α. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 1ο έτος: 203.584,00 € χωρίς ΦΠΑ (249.978,50 € με ΦΠΑ) Β. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 2ο έτος (Δικαίωμα Προαίρεσης): 203.584,00 € χωρίς ΦΠΑ (249.978,50 € με ΦΠΑ). Γ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Δικαιώματος Προαίρεσης για ένα, επιπλέον έτος, μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, 407.168,00 € χωρίς ΦΠΑ (499.957,00 € με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 121974) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.30 μ.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 ώρα 10:00 π.μ.
Συνημμένα
16. Υπευθ Δήλ δικαιολογητικών συμμετοχής.doc    
21. Διακήρυξη ΑΔΑΜ.pdf    
58. ΑΠΟΦ ΔΣ ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΔΙΚΑΙΟΛ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ.pdf    
65. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΗΜΕΡ ΑΠΟΣΦΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ψ4Ψ146907Φ-ΗΘ7.pdf    
72. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.pdf    
espd-request-v2.xml    
espd-request-v2_signed.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 5.0 
Δημιουργήθηκε στις 18/5/2021 9:57 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2021 11:14 πμ  από τον General Hospital of Trikala