Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

5η Υγειονομική Περιφέρεια - Σύστημα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Προμηθειών

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
  

 Ανακοινώσεις (οι 5 πιο πρόσφατες...)

Ταξινόμηση κατά συνημμέναΧρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER για να ανοίξετε το μενού (νέο παράθυρο).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ8/5/2014 10:16 πμ
Οδηγίες Χρήσης eProcSYS: Τεύχη Β και Γ24/7/2012 2:15 μμ
Οδηγίες Χρήσης eProcSYS: Τεύχος Α7/6/2012 3:58 μμ
ΣυνημμένοΔιευκρίνιση επί των διαδικασιών Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (Διαγωνισμοί: 145/2011 & 146/2011)29/3/2012 9:00 πμ
ΣυνημμένοΠροϋποθέσεις Εγγραφής στο ΗΜΠ29/3/2012 8:52 πμ
ΣυνημμένοΗλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ29/3/2012 8:40 πμ

 Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΗΜΠ της 5ης ΥΠΕ

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 1015/20-01-2012 Ανακοίνωσης, η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών (ΗΜΠ) της 5ης Υ.ΠΕ. οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

Α. Δικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 30-01-2012.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31-12-2011.

Σε περίπτωση που στη χώρα του ενδιαφερόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

8. Ενώσεις / κοινοπραξίες προσκομίζουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 7 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι :

  • Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Β. Επιπλέον και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά του, η επαγγελματική αξιοπιστία του, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή του καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:

  • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

  • Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών.

3.  Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

 ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών

Η αίτηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ στο ακόλουθο σύνδεσμο. Αφού συμπληρώσετε online την αίτηση θα πρέπει να αποστείλετε (courier) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση. Αφού παραληφθούν και αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία της 5ης ΥΠΕ θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Συμπληρώσατε την αίτηση εγγραφής On Line Αίτηση Εγγραφής

 
 

 ‭(Κρυφό)‬ Web part security

Μετάβαση στους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς
Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 5ης ΥΠΕ

Μετάβαση στους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς (ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 5ης ΥΠΕ


ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Αιτήσεις σε Εκκρεμότητα
40
Καταχωρημένοι στο ΗΜΠ
99

© 2001-2016
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του dypethessaly.gr είναι ιδιοκτησία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.