Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΠΠΥΥ 2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ OΡΟΛΟΓΙΑΣ» (33696700-2) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 146.380,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ OΡΟΛΟΓΙΑΣ» (33696700-2) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 146.380,70€   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

specs-nvol@dypethessaly.gr 

Δημοσίευση

12/6/2018 

Διενέργεια

13/7/2018 

Προϋπολογισμός

146.380,70 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

20 

Έτος

2018 

Παρατηρήσεις

General Hospital of VolosΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (21/6/2018 10:34 πμ): έγινε τροποποίηση του διαγωνισμού στον συστημικό αριθμό 59160 σε 59160,1 λόγω τροποποίησης των γραμμών του συστήματος προκειμένου να διορθωθούν οι αιτουμενες ποσότητες σύμφωνα με αυτές που αναφέρονται στην διακήρυξη
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI-ΤΕΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 3.0 
Δημιουργήθηκε στις 12/6/2018 2:15 μμ  από τον General Hospital of Volos 
Τελευταία τροποποίηση στις 21/6/2018 10:34 πμ  από τον General Hospital of Volos